4. mar, 2022

Zagubiona Modlitwa

Zagubiona Modlitwa 

Prośba, Intencja, Dziękczynność...
Nie proś o coś, lecz poczuj, zwizualizuj, że już się stało. To klucz do otrzymania tego co chcesz. 

Ta „zagubiona" w dzisiejszym świecie modlitwa, zawsze skuteczna i niezawodnie sprowadzająca do naszego życia pożądane wydarzenia, w całości opiera się na uczuciach. Same słowa modlitwy jeszcze nią nie są. Są nią dopiero uczucia, które zdołamy w sobie wywołać. 

„Gdybym modlił się o deszcz, mógłby nigdy nie zacząć padać" – powiedział David. Co zatem robił, stojąc w kamiennym kręgu? 

„Wywołałem w sobie uczucie, jakie wywołuje padający deszcz. Poczułem, jak spływa po moim ciele i co czuję, stojąc na placu w mojej wiosce z bosymi stopami zanurzonymi w błocie powstałym od obfitych opadów. Poczułem zapach deszczu na glinianych ścianach domów i doświadczyłem uczucia jak podczas spaceru przez pola kukurydzy, która sięga mi aż po pierś, bo bujnie wyrosła dzięki rzęsistemu deszczowi. 

Najważniejsze w modlitwie jest to, by nie prosić o coś, lecz poczuć, że to już się stało. 

Gdy prosimy, by coś się zdarzyło, przyznajemy, że tego nie mamy. I dajemy temu moc. Ciągłe prośby zasilają jedynie to, czego nam brak. Modlitwy o uzdrowienie wzmacniają chorobę. Modlitwy o deszcz wzmacniają suszę. 

Odpowiedź Davida była kluczem, który wielu osobom pomógł zrozumieć ten rodzaj modlitwy"– pisze Braden. 

Powyższy fragment pochodzi z książki
„Tajemnice zagubionej modlitwy", Gregga Bradena- badacza duchowych tradycji wielu kultur i pradawnej wiedzy ludzkości.

Dlaczego modlitwa czasem nie działa? 

Pole odwzorowuje dokładnie obraz, jaki utrzymujemy w naszym umyśle, nie możemy oczekiwać, że otrzymamy uzdrowienie i spokój, odczuwając podczas modlitwy cierpienie, złość czy lęk. Kiedy czegoś nie chcemy, emanujemy emocją opartą na lęku. Skupiając się na tym niechcianym, paradoksalnie wzmacniamy je – wtedy modlitwa przynosi odwrotny skutek, nie taki, jaki zamierzaliśmy uzyskać.

....

To, co robimy w świecie zewnętrznym, jest mniej istotne od uczuć, jakie żywimy do tych czynności. Jeżeli chcemy doświadczyć czegoś w swoim życiu, najpierw musimy poczuć to, co chcemy stworzyć. Nie jedynie myśleć o tym, lecz naprawdę poczuć to w swoim Sercu.

Skuteczna modlitwa to modlitwa dziękczynna – za to, co już istnieje. 

Ta forma modlitwy nie wymaga słów ani żadnego zewnętrznego wyrazu. Jej wyrazem jest wyłącznie uczucie.

A ponieważ zawsze coś czujemy, właściwie nieustannie znajdujemy się w stanie modlitwy. Bez przerwy wysyłamy do energetycznego pola jakiś obraz, sprowadzając w życie właśnie to, czym nasycamy swoje wnętrze. Ten obraz to Miłość, uzdrowienie, szacunek, pokój lub choroba, brak harmonii w relacjach z bliskimi. To, co nam się wydarza, jest tym, co Pole, Boski Umysł lub Kwantowy Hologram odsyła nam w odpowiedzi na nasze uczucia, czyli na nasze modlitwy. 

Wizualizacja tego czego chcemy w naszym życiu:

Oczami duszy zobacz to, czego pragniesz i stwórz to, czego potrzebujesz. Jeśli przekażesz światu wizje obrazu w twoim umyśle – staną się one twoją rzeczywistością.

__________

The Secrets of Lost Prayer, Request, Wish ...

This "lost", in today's world, prayer- always effective and reliably bringing desirable events into our lives, is entirely based on feelings. Words of the prayer are not prayer itself. Prayer are the feelings that we can evoke in ourselves.

"If I prayed for rain, it could never start raining," David said, what was he doing while standing in a stone circle?

"I evoked the feeling that rain is causing. I felt it run down my body and feel what I was standing on the square in my village with bare feet submerged in the mud created by heavy rainfall. I felt the smell of rain on the clay walls of the houses and experienced a feeling like walking through corn fields, which reaches me up to the breast, because it has grown luxuriant thanks to the heavy rain. The most important thing in prayer is not to ask for something, but to feel that it has already happened. When we ask for something to happen, we admit that we do not have it. And we give it power. Constant pleas only feed what we lack. Prayers for healing strengthen the disease. Prayers for rain strengthen drought.

David's answer was the key that helped many people to understand this kind of prayer -writes Braden.

The above fragment comes from the book
"Secrets of lost prayer," Gregg Braden - researcher of the spiritual traditions of many cultures and the ancient knowledge of humanity.

Why prayer doesn't work sometimes ?

The field reproduces exactly the image we hold in our mind, we can not expect to receive healing and peace- when we have feeling of suffering, anger or fear during prayer. When we do not want something, we emanate an emotion based on fear. Focusing on this unwanted, we paradoxically strengthen it - then the prayer brings the opposite effect, not the one we intended to achieve.

....

What we do in the outside world is less important than the feelings we have for these activities. If we want to experience something in our lives, we first have to feel what we want to create. Do not just think about it, but really feel it in your heart.

Effective prayer is a prayer of thanksgiving - for what already exists.

This form of prayer does not require words or any external expression. Its expression is only the feeling.

And because we always feel something, we are actually constantly in a state of prayer. We constantly send an image to the energy field, bringing to life what we saturate our interior with. Love, healing, respect, peace or illness, war and lack of harmony in relations with loved ones. What happens to us is what the Divine Mind or the Quantum Hologram sends back to us in response to our feelings or our prayers.

Visualization of what we want in our lives:

With your soul's eyes, see what you want and create what you need. If you give the world visions of the image in your mind - they will become your reality.

 

 

                                                                                           Źródło -internet